آبهای معدنی مشکين شهر

مشخصات آبهاي گرم معدني مشكين شهر
خواص درماني فاصله تا مركز شهرستان درجه حرارت آب نام آب معدني بخش شهرستان
آرام بخش عصبي 13 كيلومتر 35 ايلاندو مركزي مشكين
آرام بخش عصبي 42 كيلومتر 10 ترش سو مركزي مشكين
آرام بخش عصبي 15 كيلومتر 45 دوبدو مركزي مشكين
دردهاي مفصلي 42 كيلومتر 49 شابيل مركزي مشكين
آرام بخش و جلدي 47 كيلومتر 40 قوتور سوئي مركزي مشكين
دردهاي مفصلي 15 كيلومتر 86 قينرجه مركزي مشكين
آرام بخش عصبي 20 كيلومتر 40 ملك سوئي مركزي مشكين
آرام بخش عصبي 16 كيلومتر 42 موئيل مركزي مشكين

/ 2 نظر / 13 بازدید
روزنامه همشهري

شهر‏‎ مشكين‌‏‎ منطقه‌‏‎ آبگرم‌‏‎ چشمه‌هاي‌‏‎ نوسازي‌‏‎ شهر‏‎ مشكين‌‏‎ شهرستان‌‏‎ فرماندار‏‎:همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎شهر‏‎ مشكين‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خبر‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ آبگرم‌‏‎ چشمه‌هاي‌‏‎ نوسازي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ قينرجه‌‏‎ و‏‎ شابيل‌‏‎ آبگرم‌‏‎ چشمه‌هاي‌‏‎ نوسازي‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎:افزود‏‎ .مي‌رسد‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تكميل‌‏‎ امسال‌‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ تابستاني‌‏‎ مسافر‏‎ هزاران‌‏‎ سالانه‌‏‎ ورود‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ كامكار‏‎ تفريحي‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ شهرك‌‏‎ ايجاد‏‎ شهرستان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شابيل‌‏‎ آبگرم‌‏‎ چشمه‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مهمانسرا‏‎ ساخت‌‏‎ قطورسويي‌ ، ‏‎ با‏‎ قطورسويي‌‏‎ ورودي‌‏‎ جاده‌‏‎ آسفالت‌‏‎ و‏‎ بهسازي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ قينرجه‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ بالغ‌‏‎ هزينه‌اي‌‏‎ .كرد‏‎ عنوان‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گردشگري‌‏‎ اجراي‌‏‎ دست‌‏‎

فاطمه

ميلاد با سعادت يگانه مولود کعبه ، قرآن ناطق ، خورشيد فروزان همه عصر ها و نسلها ، امام علي (ع) برشما مبارک باد