مشکين شهر

قديمي‏‎ بناي‏‎ يك‏‎ شناسنامه‏‎
شهر‏‎ مشگين‏‎ در‏‎ قهقهه‏‎ قلعه‏‎

در‏‎ كليبر‏‎ -‎اهر‏‎ جاده‏‎ شرق‏‎ كيلومتري‏‎ در 26‏‎ قهقهه‏‎ قلعه‏‎
دارد‏‎ قرار‏‎ شهر‏‎ مشكين‏‎ شهرستان‏‎ هوراند‏‎ بخش‏‎ از‏‎ بافت‏‎ دهستان‏‎
صفويه‏‎ حكومت‏‎ اوايل‏‎ پرماجراي‏‎ و‏‎ حادثهساز‏‎ مكان‏‎ قلعه ، ‏‎ اين‏‎
خاصي‏‎ وحشت‏‎ و‏‎ رعب‏‎ با‏‎ آن‏‎ نام‏‎ دوران‏‎ آن‏‎ در‏‎ كه‏‎ طوري‏‎ به‏‎ است ، ‏‎
.ميشد‏‎ برده‏‎
خود ، ‏‎ خاص‏‎ موقعيت‏‎ و‏‎ فوقالعاده‏‎ استحكام‏‎ سبب‏‎ به‏‎ قهقهه‏‎ قلعه‏‎
بيشتر‏‎ و‏‎ بود‏‎ صفوي‏‎ پادشاهان‏‎ و‏‎ خاندان‏‎ سياسي‏‎ زندان‏‎
و‏‎ بيمهري‏‎ مورد‏‎ كه‏‎ امرايي‏‎ و‏‎ شاهزادگان‏‎ و‏‎ سياسي‏‎ زندانيان‏‎
زنداني‏‎ قلعه‏‎ اين‏‎ در‏‎ ميگرفتند ، ‏‎ قرار‏‎ صفوي‏‎ شاهان‏‎ بدگماني‏‎
.ميشدند‏‎
با‏‎ تراشيده‏‎ رنگ‏‎ كرم‏‎ و‏‎ آجري‏‎ رسوبي ، ‏‎ سنگهاي‏‎ از‏‎ قلعه‏‎ اين‏‎
از‏‎ و‏‎ است‏‎ شده‏‎ ساخته‏‎ بلند‏‎ كوهي‏‎ فراز‏‎ بر‏‎ گچ‏‎ و‏‎ آهك‏‎ ملاط‏‎
كيلومتر‏‎ طول 3‏‎ به‏‎ تنگ‏‎ راهي‏‎ قلعه‏‎ ورودي‏‎ تا‏‎ كوه‏‎ دامنه‏‎
راحتي‏‎ به‏‎ مدافع‏‎ شخص‏‎ يك‏‎ كه‏‎ گونهاي‏‎ به‏‎ شده‏‎ ايجاد‏‎
.كند‏‎ دفاع‏‎ آن‏‎ از‏‎ ميتوانسته‏‎
يك‏‎ حصار‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‏‎ تودرتو‏‎ حصار‏‎ سه‏‎ داراي‏‎ قهقهه‏‎ قلعه‏‎
آن‏‎ دروازه‏‎ و‏‎ برج‏‎ چهار‏‎ داراي‏‎ آن‏‎ اصلي‏‎ حصار‏‎ و‏‎ دارد‏‎ دروازه‏‎
.است‏‎ هلالي‏‎ طاق‏‎ با‏‎ ضلعي‏‎ برج 5‏‎ دو‏‎ داراي

/ 4 نظر / 9 بازدید
فرزانه ميرزازاده

از مطالعه سايت شما لذت بردم به اميد مطالب ديگر و خواندنی

فرزانه ميرزازاده

زيستگاه هوشنگ ميداني و قره گؤل مشكين شهر اين ميدان , منطقه اي مسطح است كه در دامنه شمال غربي سبلان به ارتفاع 2725 متر از سطح دريا واقع شده است . تالاب قره گؤل نيز به قطر تخميني 300 متر در قسمت شمال غربي دامنه هاي هرم و جنوب شرقي زيستگاه هوشنگ قرار دارد . حيوانات و پرندگان وحشي در هوشنگ ميداني و تالاب قره گؤل متنوع اند

اصغر محمدی نصرآبادی

با سلام ضمن سپاس فراوان از شما به خاطر نو شته هايتان در مورد شهرمان مشکين شهر . ای ميلهايتان به دستم رسيد ممنونم از شما . لينک شما را هم در کاميران ديدم اميدوارم هميشه و همه جا موفق باشيد

همشهری

مشكين‌شهر‏‎ جوان‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ انجمن‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ جوان‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ انجمن‌‏‎ :همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎شهر‏‎ مشكين‌‏‎ رياست‌‏‎ نهاد‏‎ جوانان‌‏‎ ملي‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎ مجوز‏‎ كسب‏‎ با‏‎ مشكين‌شهر‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ شهر‏‎ مشكين‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ به‌طور‏‎ جمهوري‌‏‎ .كرد‏‎ به‌‏‎ ميداني‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ انجمن‌اجراي‌‏‎ اين‌‏‎ موءسسين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ جوانان‌‏‎ پرورش‌قابليتهاي‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ منظور‏‎ .برشمرد‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ مهمترين