بناي ياد بود سرسلسله صفويان در مركز يك مجموعه فرهنگی مشکين شهر

بناي ياد بود سرسلسله صفويان در مركز يك مجموعه فرهنگی مشکين شهر

جنگ هايي كه « شيخ حيدر صفوي» در منطقه آذربايجان آغاز كرد ،‌پيش زمينه اي براي به قدرت رسيدن خاندان صفوي و آغاز حكومت يكپارچه آنان در ايران بود.

ايرانشهر‌،‌ ميراث خبر‌ ـ‌ جنگ هايي كه « شيخ حيدر صفوي» در منطقه آذربايجان آغاز كرد ،‌پيش زمينه اي براي به قدرت رسيدن خاندان صفوي و آغاز حكومت يكپارچه آنان در ايران بود.
شيخ حيدر نخستين كسي بود كه با جنگ هاي منطقه اي و با در اختيار داشتن پشتوانه هاي مذهبي ،‌اقتدار سياسي ايران را به دست گرفت و آن را به وارث خود‌،« شاه اسماعيل » واگذار كرد.
شيخ يدر پس از پيروزي بر « شروان شاهيان»‌بناي يادبودي در مشكين شهر ساخت كه به نام «‌بقعه شيخ حيدر»‌شهرت دارد.
بر خلاف عقيده عامه مردم كه اين بنا را محل دفن شيخ حيدر مي دانند،‌كارشناسان ميراث فرهنگي اين بنا را يادماني مي دانند كه سرسلسله صفويان بنا كرده است.
به گزارش «ميراث خبر»‌،‌طرح سامان دهياين برج و مناطق اطراف آن در محوطه اي به وسعت شش هزار متر مربع از سال 81 آغاز شده است و هم اكنون مراحل اجرايي آن در حال اجراست.
برج « شيخ حيدر» كه زماني نماد قدرت صفويان بود به مركز مجموعه اي فرهنگي تبديل خواهد شد كه شامل آمفي تئاتر، موزه آثار باستاني و مردم شناسي، فروشگاه صنايع دستي، كتابخانه ،‌مسجد و رستوران سنتي است.
مراحل ابتدايي سامان دهيحريم برج شيخ حيدر در سال 81 با تملك بيش از پنج هزار متر مربع از زمين هاي اطراف بنا آغاز شد.
در همان سال علاوه بر تملك حريم بنا،‌مرمت بدنه خارجي برج نيز كه تمام سطح آن با كاشي فيروزه اي و خط كوفي تزيين شده است با يك صد ميليون تومان اعتبار استاني آغاز شد.
در سال جاري ، نيز تملك حدود 1000 متر از زمين هاي باقي مانده در حريم «برج شيخ حيدر» انجام مي شود . همچنين اجراي بخش تجاري مجموعه به عنوان دالان ارتباطي ميان ساختمان برج و شهر ، در دستور كار فعاليت هاي سال جاري اين پروژه قرار گرفته است.
ساخت آمفي تئاتر با وسعت 930 متر مربع، موزه آثار باستاني و مردم شناسي با وسعت 650 متر مربع و رستوران سنتي نيز از ابتداي سال جاري آغاز شده و هم اكنون در حال انجام است.
بر اساس برنامه هاي تدوين شده ،‌در سال 83 عمليات اجرايي احداث فروشگاه صنايع دستي، كتابخانه‌،مسجد و ساختماني براي اداره ميراث فرهنگي مشكين شهر آغاز خواهد شد.
به گفته معاون اداره كل ميراث فرهنگي استان اردبيل، طرح سامان دهي مجموعه شيخ حيدر پس از طرح سامان دهي حريم بقعه شيخ صفي، دومين طرح بزرگ سامان دهي حريم بناهاي تاريخي اين استان است كه در صورت تأمين اعتبارات مورد نياز آن ،‌تا پايان سال 83 به بهره
برداري خواهد رسيد.

/ 1 نظر / 19 بازدید
تقی لو

Yasasin Azerbaycanin qeyretli meshkinsherli deyerli Turkler