بناهاي فرهنگي تاريخی شهرستان مشکین شهر

بناهاي فرهنگي تاريخی شهرستان مشکین شهر

پل قديمي دوجاق   آرامگاه شيخ حيدر
پل قديمي دوجاق   امامزاده سيد سليمان
پل قديميدوجاق   قلعه كهنه
پل قديمي دوجاق   دوي قلعه سي/قلعه ديو
قبورتاريخي ارباب كندي  قبرستان آب معرفي شامل
داش قلعه لنج آباد  تپه وقبرستان آق بلاغ
قلعه داشكن  مقبره اجاق
قبرستان اسلامي داشكن  تپه وگورستان اجاق و تاريخي
امامزاده بابيان  تپه و گورستان اجاق و قبور اسلامي
قبرستان اسلامي بابيان  قلعه احمد آباد
قبور گبري كوئيج  گورستانارپاچوخوري
امامزاده سيد جعفر انار  قبور اسلامي ارجق
قبرستان انار  قلعه ارشق
دروازه درخت كهنه چنار انار  قبرستان اسلامي
قبرهاي درونباغمار انار  قبرستان اسلامي
قلعه لمبو  قبرستان اسلامي
قبور گبريلمبو  قبر اسلامي و اجاق
قلعه داشي چپقان  قبرستان اسلامي و امامزاده
امامزاده چپقان  قبرستان اسلامي و پير
قبرستان چپقان  قبرستان اسلاميو تاريخي
قبور گبري باقر داش چپقان  قلعه الوچ
قبور گبري شيخ لو  قبرستان انار
قبرستان ارجق  تپه و قبر انزان
قبرهاي استخرآب ارجق  قبر باستاني
قبور گبري ارجق  قلعه و تپه باستاني
مقبره سيد سليمانفخرآباد  قلعه و قبر باستاني
قبور گبري فخرآباد  تپه و قبر باستاني
قبرستان يوسف تپه سي مير عليلو  قلعه و قبر بالاخان و اردوگان
قبور گبريقشلاق محمد قلي  قلعه بربر
قبور گبري سلطان تپه عكليران  كاروانسرايبقايا
قبور گبري عكليران  قلعه بوبيني
داش قلعه نور علي خان ديبگلو  قلعه بويني
قبور گبري ييلاق ديبگلو  قبر پيرو
قلعه صلوات  قبرستان پيلقكت هوشنگ ميراني
قبرستان مسجد صلوات  قلعه و قبر تاريخي
قبرستان بارسي  قبر تاريخي
قلعه بارسي  قبر تاريخي
قبور گبريباريس  قلعه و قبرستان تاريخي
قيزلي قلعه پاشالو  قبر و تپه تاريخي
قبور گبري پاشالو  قبرستان تاريخي
قبور گبري خرابه حاجي لو  قلعه وقبور تاريخي
قبور گبري آغلاق  گورستان تاريخي
پل قره سو آغلاق  قبرستان تاريخي
قبور تاريخي عربلو  قبرستان تاريخي
قبرهاي نماي مسجدگنده  قبرستان جبارلو
قبور گبري كنده  قبرستان اسلامي جلاير
قلعهگبري سيد جعفرلو  قبرستان جنت سرا
قبور گبري سيد جعفر  قلعه جوق
قلعهجوق قورت تپه ارشق  قبر چمن
قلعه داشي قورت تپه  حمام ميري
قبرستان اجاق قورت تپه  قلعه خرده قشلاق
بقاياي پل تاريخي دره رودقره آغاج چرچرلو  گورستان خليفه قبري
قلعه تكلان پشت قره آغاج  قلعهداش
قبور گبري پشت قره آغاج  قلعه داش
قبور گبري نور كندي  قلعهو قبور تاريخي داش قلعه
قبور گبري شيران  قلعه و قبرستان داش قلعه و اجاق
قلعه گلن گپورسن  قلعه درمان تپه سي
قبور گبري گروگلن و گورسن  قلعه زاخور
قبور گبري قشلاقي  تپه و گورستان ساچلو
قبرستان خرمن يريشيخيلار  قبرستان ساربانلار
قلعه سولاخو  مقبره سيد جعفر
قبورگبري سولاخو  مقبره سيد دانيال
قبرستان علمدار  مقبره سيد عمارالدين
قبور گبري قشلاق دين پرور در كنچوبه  مقبره سيد ابراهيم
قلعه طاقچهلار  قبرستان شهريري و اسلامي
قلعه يري ميزان  مقبره شيخ بها الدين
قبور گبري قره گل  بقعه شيخ حيدر
قبرهاي ديوار مسجد سارخانلو  قبرستان شيخ محمدلو
قبور گبري قره درويش  تپه و قبرستان شيخ
آبانبار بوزخانه  كاروانسراي صفوي
قبور مسجد جنت سرا  عزيز قلعه سي
قبرستان صاحب ديوان  قبرستان فخرآباد
قبور گبري قيزيل دوزوز هرهداغي اجاق دره سي  قبرستان قادرلو
قبور گبري مرجر دره سي ساطي عليا  قبرستان
قلعه بالا خانه ساطي سفلي  قبرستان
كاروانسراي رض  قبوراسلامي
قبور تاريخي گوترگه رض  قبور تاريخي
گور قلعه سي هفت چشمه 

/ 1 نظر / 28 بازدید
ميلاد

عالی بود