جغرافياي طبيعی

جغرافيايطبيعی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   شهرستان مشگين شهر به مركزيت شهر مشگين دومين شهر استاناردبيل بعد از مركز استان مي باشد كه براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي سه شهر بهنامهاي مشگين شهر ، لاهرود و رضي و چهاربخش بنامهاي مركزي ، ارشق ، مشگين شرقي ،مرادلو مي باشد اين شهرستان بر روي مختصات جغرافيايي 38 درجه و 44 دقيقه عرض شماليو47 درجه و 40 دقيقه طول شرقي از گرينويچ واقع شده است .
ارتفاع متوسط اينشهرستان 1830 متر وبلندترين نقطه آن قله سبلان با ارتفاع 4811 متر از سطح آبهايآزاد هست مشگين شهر از طرف شمال با مغـــان ( شهرستان گرمي ) از طرف جنوب به كوهسبلان و شهرستان سراب ( آ.شرقي ) و از طرف غرب با شهرستانهاي اهرو هريس و از مشرقبا شهرستان اردبيل و از طرف شمال شرقي بطول 56 كيلومتر با كشور جمهوري آذربايجان هممرز است .
 

/ 0 نظر / 26 بازدید