شرايط اقليمي شهرستان مشكين شهر

شرايط اقليمي شهرستان مشكين شهر :

شهرستان مشگين شهركه دردامنه سبلان واقع شده است ميانگين سالانه حدافل هاي دماي هواي آن 5.9 درجه سانتي گراد ودرماههاي دي 3.9- ، بهمن 4.6- ودراسفند 2.8- درجه سانتي گراد بوده وازبهمن ماه داراي سيرصعودي پيدا كرده و در تير ماه به مي رسدودوباره شروع به كاهش مي كند ودرماههاي فروردين ، ارديبهشت،خرداد دماي حداقل به ترتيب 5.4،10.2، 12.9 درجه ودرماههاي فصل تابستان به ترتيب 15.7 ،16.0،11.6 درجه مي باشد وباآغاز فصل پاييز وسردشدن هوامقدارآن درماههاي مهر، آبان و آذر به ترتيب 8.2، 2.9، 0.8- درجه سانتي گراد مي رسد.

ميانگين حداكثردماي ماهانه دراين شهرستان به ترتيب 2.9 و 26.4 كمترين وبيشترين مقدار مي باشدوحداكثردما در ماههاي فصل بهار به ترتيب 2.9 ، 2.8 ، 4.7 وماههاي فصل بهار به ترتيب 14.4 ، 20.2 ، 23.5 درجه وتير، مرداد، شهريور به ترتيب 25.5، 26.4 ، 22.0 درجه مي باشد وباآغاز فصل پاييز وشروع سرما ، دما به ترتيب ماههاي آن به 16.1 ، 10.8، 6.3 درجه افت مي كندبطوريكه ميانگين سالانه حداكثر دما در اين شهر14.7 درجه سلسيوس است ،

ميانگين دماي ما هانه دربهمن كمترين ودرمرداد بيشترين مقدارراداشته اند وميانگين ماهاته دما دردي 0.5- ، دربهمن 0.9- و اسفند 1.0 ودرفروردين 9.9 ، درارديبهشت 15.2، ودرخرداد 18.3 درجه مي باشد وماههاي فصل تابستان به ترتيب 20.6 ، 21.2، 16.8 درجه بوده است بارسيدن فصل پاييز وسردشدن هوا، ميانگين دماكاهش يافته ودرماه مهر12.5، آبان ماه 6.8 وآذر 2.7 درجه رسيده است بطوريكه ميانگين سالانه دما 10.3 درجه سلسيوس مي باشد . همچنين حداقل مطلق حداكثر مطلق ثبت شده به ترتيب 16.0- دربهمن ماه و36.2 درجه درمرداد ماه مي باشد باتوجه به موقعيت خاص جغرافيائي وطبيعي مشگين شهر آب وهواي اين شهر درتابستان معتدل ودربهارسردمي باشد براساس طبقه بندي اقليمي دمارتن اصلاح شده اقليم اين منطقه

داراي اقليم نيمه خشك سرداست . ميانگين دماي هواي مشگين شهر درفصول سال به ترتيب دربهار14.4 ،تابستان 19.5 ودرپاييز 7.3 ودرزمستان 0.1 - درجه سانتي گراد مي باشد.ميانگين روزهاي يخبندان درمشگين شهر 100 روز كه بيشترين روزهاي آنها به ماههاي آذر لغايت اسفند تعلق دارد.

مطالعه ميانگين حداقلهاي رطوبت نسبي اين شهرستان نشان مي دهد كه بيشترين مقدار اين پارامتر به ميزان 41 تا 59 درصد به ماههاي سرد وازآذرلغايت اسفند مربوط مي شود ودربقيه ماههاي سال ميانگين حداقلهاي رطوبت نسبي از 41 تا 47 درصد متغير مي باشد ميانگين سالانه وميانگين حداكثرها وحداقلهاي رطوبت نسبي مشگين شهر به ترتيب 63 ، 77 ، 48 درصدمي باشد.

براساس آمارواطلاعات ميانگين مجموع سالانه بارندگي مشگين شهر361.2 ميليمتراست .اين مقدار در ماههاي فصل زمستان به ترتيب 34.3 ، 38.4 ، 60.5 ميليمتر ودرفصل بهار مقداربارندگي درماههاي فروردين ، ارديبهشت وخرداد به ترتيب 59.3 ، 40.7 ، 24.7 ، ميليمتر مي باشد ودرفصل تابستان درماههاي تير ، مرداد، شهريوربه ترتيب 18.4 ، 1.3 ، 4.7 ميليمتر ودرماههاي مهر،آبان وآذر به ترتيب 18.2 ، 18.5 ، 27.3 ميليمتر مي رسد بيشترين بارندگي اتفاق افتاده طي يك شبانه روز 46.0 ميليمتر مي باشد كه درماه فروردين اتفاق افتاده است وتوزيع فصلي بارندگي نشان مي دهد كه بيشترين مقداربارندگي دربهار با 134.6 ميليمتر، كه حدود38.3 درصد بارندگي سالانه دراين فصل اتفاق مي افتد.

براساس آمار اطلاعات ارائه شده سمت وسرعت باد غالب اين شهر درطول سال جنوبغربي وميانگين سرعت بادغالب ساليانه 6.8 متربرثانيه ودرصد بادغالب ساليانه 10.1 درصد وبدون باد سالانه 74.3 درصد مي باشد .شديدترين باد وزيده شده طي دوره آماري بلندمدت آن ازسمت جهت جنوبي با سرعت 32.0 متربرثانيه درسال ‏2004‏ بوقوع پيوسته است .

تعداد روزهاي باپوشش ابري سالانه اردبيل تقريباُ 86 روزمي باشد كه بيشترين وكمترين تعداد روزهاي همراه باپوشش ابر به ترتيب به ماههاي اسفند وخرداد تعلق دارد.كمترين تعدادساعات آفتابي به ماههاي سرد سال كه تعداد روزهاي ابرناكي بيشتري دارد، تعلق دارد كمترين ساعات آفتابي مشگين شهر به آذر ماه 143.9 ساعت وبيشترين تعداد ساعات آفتابي در مردادماه با 270.1 ساعت ميبا شد .متوسط تعداد روزهاي طوفان رعدوبرق 6 روز مي باشد.

چشم اندازآينده:

آگاهي ازتعداد روزهاي يخبندان و شرايط دمائي شهرهاي استان براي مسافرت وگردشگران مفيد مي باشد درماههاي سردسال ارتفاعات پربرف براي ورزشكاران وگردشگران تفريحات زمستانه از جذابيت هاي خاصي برخوردار است كه باتوجه به ويژگيهاي خاص جغرافيائي ومبناي محاسبات انجام شده برروي درجه حرارت موثر ،كه اثرتوامان حرارت ورطوبت رادرتنش هاي حرارتي انسان نشان مي دهد

مناسب ترين شرايط اين منطقه ، نوسان حرارتي 18 تا24 درجه سلسيوس ونوسان رطوبتي 30 تا 70درصد ميباشد ، و موارد زير توصيه شده است.

- ميانگين حداقل دما طي ماههاي آذر لغايت اسفند اكثر شهرها زير صفرمي باشد

- مطالعه وبررسي رژيم دمائي مشگين شهر نشان مي دهد كه ماههاي سال ازتنش هاي محدود كننده حرارتي بدوربوده وبراي انجام فعاليتهاي مختلف نظير كشاورزي، دامداري، صنعتي،عمراني وگردشگري واقتصادي مناسب مي باشد ولي درپاره اي ازماههاي فصول سرد سال ازلحاظ دما وسرما داراي محدويت مي باشد.

فصول بهار وتابستان براي اجراي هرنوع فعاليتي مناسب و زمستان آن براي علاقمندان به تفريحات وورزشهاي زمستاني جالب مي باشد. از جمله تحولاتي كه در دهه هاي اخير در صنعت توريسم به وجود آمده تنوع فصلي آن است توريسم زمستاني يكي از شكلهاي فصلي جهانگردي است كه در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده نمايد ولي امروزه به علت رونق جهانگردي و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريانهاي توريستي مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است. دراستان اردبيل با توجه به قابليت هائي كه دارد مي توان بهره مند شده و مسافران زمستاني زيادي را جذب نمود.
/ 1 نظر / 15 بازدید
علی

ای کاش منبع را می نوشيديد تا وقتی تهيه کننده می بيند حداقل ناراحت نمی شد. متشکر