مشكين شهر دومین شهر استان اردبیل
مشکين شهر

مشکين شهر

شهرستان مشکين شهر دومين شهر استان اردبيل بوده و بر اساس آخرين تقسيمات کشوري داري 3 شهر به نامهاي مشکين شهر، لاهرود ورضي وداري 4بخش مرکزي، ارشق، مرادلو ومشکين شرقي و404 روستا وآبادي و164007 نفرجمعيت به مساحت 3615 کيلومترمربع مي باشد.

اين شهرستان يکي ازمناطق عمده کشاورزي ودامپروري استان مي باشد دراين شهرستان انواع محصولات تابستاني وبعضي ازمحصولات زمستاني کشت شده وتوليدات آنهاعلاوه برمصرف داخلي درمواردي مانند انگور و سيب به خارج از استان نيزصادرميگردد.

محصولات غالب ومهم باغي ،زراعي ودامي منطقه عبارتندازسيب، انگور، هلو و شليل ،غلات ،حبوبات ،نباتات علوفه ي ،صيفي جات،گوشت قرمز،گوشت سفيد،شيروعسل (عسل معروف سبلان) .کل اراضي زيرکشت شهرستان 139994 هکتاربوده که 35721 هکتارازآن را اراضي آبي ونيمه آبي و91973 هکتار را اراضي ديم تشکيل ميدهد.

۱۳۸٤/٦/٤ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows