مشكين شهر دومین شهر استان اردبیل
جاذبه های توریستی مشکین شهر

جاذبه های توریستی مشکین شهر

 

جاذبه هاي توريستي منطقه مشکین شهر شامل  جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي است. ارتفاعات متعدد ، آبهاي معدني فراوان، درياچه هاي كوچك و بزرگ، دشت وجلگه هاي وسيع و شرايط آن وهوايي مساعد و مطلوب ، همگي نشان از قابليت ها و استعدادهاي طبيعي منطقه براي جلب مشتاقان و علاقه مندان طبيعت دارد.
کوه معروف «سلطان ساوالان» با ارتفاع 4811 متر از سطح دريا ، عظمت خاصي به منطقه بخشيده است . اين كوه با يخچال هاي عظيم از منظر ورزش كوهنوردي و يخچال نوردي، يكي از كوههاي مطرح در سطح جهان است و هرسال و بويژه در فصل تابستان هزاران علاقه مند از اقصي نقاط ايران و جهان به اين كوهستان روي مي آورند و از مواهب طبيعي آن بهره مند مي شوند.
آبهاي معدني گوناگون يكي از مهم ترين جاذبه هاي توريستي اين منطقه به شمار مي آيد. وجود
هشت چشمه آب معدني كه حاوي آبهاي گوگردي ، كربناته، سولفوره، بي كربناته، كلروره، آشاميدني گازدار و آشاميدني بدون گاز است ، براي كشوري كه قدرش را بداند به اندازه ذخاير نفتي اهميت دارد. اين چشمه ها خواص درماني فراوان دارد. اين منطقه به لحاظ تعدد چشمه هاي معدني نه تنها در سطح ايران، بلكه درسطح جهان نيز بي نظير است.

سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني و سهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است. وجود آثار و شواهد متعدد از ادوار مختلف تاريخ ، از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام ، هريك از شهرهاي منطقه را به دوران اشكانيان و ساسانيان و پيش از آن پيوند مي دهد.
يادمان هاي تاريخي برجاي مانده در منطقه سبلان ، جلوه يي ديگر از توان و استعداد بالقوه آن در جذب توريست و رونق گردشگري در اين خطه باستاني بشمار مي آيد.
درشهرستان مشکين شهر آثار تاريخي فراواني موجود است كه از آن ميان مي توان به قلعه كهنه و سوروشگن داش (سنگ نبشته شاپور دوم ساساني ) شهرستان مشكين شهر از آثار باستاني منطقه است.
آنچه از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي منطقه سبلان بيان شد، چنان مي نمايد كه اين منطقه قابليت هاي بسيار و توان بالقوه فروان براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توريستي و تفريحي دارد و ضرورت شناخت دقيق و شناساندن پديده هاي منحصر به فرد آن به جهانگردان بديهي به نظر مي رسد.

 

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

جاذبه های توریستی مشکین شهر

جاذبه های توریستی مشکین شهر

 

جاذبه هاي توريستي منطقه مشکین شهر شامل  جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي است. ارتفاعات متعدد ، آبهاي معدني فراوان، درياچه هاي كوچك و بزرگ، دشت وجلگه هاي وسيع و شرايط آن وهوايي مساعد و مطلوب ، همگي نشان از قابليت ها و استعدادهاي طبيعي منطقه براي جلب مشتاقان و علاقه مندان طبيعت دارد.
کوه معروف «سلطان ساوالان» با ارتفاع 4811 متر از سطح دريا ، عظمت خاصي به منطقه بخشيده است . اين كوه با يخچال هاي عظيم از منظر ورزش كوهنوردي و يخچال نوردي، يكي از كوههاي مطرح در سطح جهان است و هرسال و بويژه در فصل تابستان هزاران علاقه مند از اقصي نقاط ايران و جهان به اين كوهستان روي مي آورند و از مواهب طبيعي آن بهره مند مي شوند.
آبهاي معدني گوناگون يكي از مهم ترين جاذبه هاي توريستي اين منطقه به شمار مي آيد. وجود
هشت چشمه آب معدني كه حاوي آبهاي گوگردي ، كربناته، سولفوره، بي كربناته، كلروره، آشاميدني گازدار و آشاميدني بدون گاز است ، براي كشوري كه قدرش را بداند به اندازه ذخاير نفتي اهميت دارد. اين چشمه ها خواص درماني فراوان دارد. اين منطقه به لحاظ تعدد چشمه هاي معدني نه تنها در سطح ايران، بلكه درسطح جهان نيز بي نظير است.

سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني و سهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است. وجود آثار و شواهد متعدد از ادوار مختلف تاريخ ، از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام ، هريك از شهرهاي منطقه را به دوران اشكانيان و ساسانيان و پيش از آن پيوند مي دهد.
يادمان هاي تاريخي برجاي مانده در منطقه سبلان ، جلوه يي ديگر از توان و استعداد بالقوه آن در جذب توريست و رونق گردشگري در اين خطه باستاني بشمار مي آيد.
درشهرستان مشکين شهر آثار تاريخي فراواني موجود است كه از آن ميان مي توان به قلعه كهنه و سوروشگن داش (سنگ نبشته شاپور دوم ساساني ) شهرستان مشكين شهر از آثار باستاني منطقه است.
آنچه از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي منطقه سبلان بيان شد، چنان مي نمايد كه اين منطقه قابليت هاي بسيار و توان بالقوه فروان براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توريستي و تفريحي دارد و ضرورت شناخت دقيق و شناساندن پديده هاي منحصر به فرد آن به جهانگردان بديهي به نظر مي رسد.

 

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

جاذبه های توریستی مشکین شهر

 

جاذبه هاي توريستي منطقه مشکین شهر شامل  جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي است. ارتفاعات متعدد ، آبهاي معدني فراوان، درياچه هاي كوچك و بزرگ، دشت وجلگه هاي وسيع و شرايط آن وهوايي مساعد و مطلوب ، همگي نشان از قابليت ها و استعدادهاي طبيعي منطقه براي جلب مشتاقان و علاقه مندان طبيعت دارد.
کوه معروف «سلطان ساوالان» با ارتفاع 4811 متر از سطح دريا ، عظمت خاصي به منطقه بخشيده است . اين كوه با يخچال هاي عظيم از منظر ورزش كوهنوردي و يخچال نوردي، يكي از كوههاي مطرح در سطح جهان است و هرسال و بويژه در فصل تابستان هزاران علاقه مند از اقصي نقاط ايران و جهان به اين كوهستان روي مي آورند و از مواهب طبيعي آن بهره مند مي شوند.
آبهاي معدني گوناگون يكي از مهم ترين جاذبه هاي توريستي اين منطقه به شمار مي آيد. وجود
هشت چشمه آب معدني كه حاوي آبهاي گوگردي ، كربناته، سولفوره، بي كربناته، كلروره، آشاميدني گازدار و آشاميدني بدون گاز است ، براي كشوري كه قدرش را بداند به اندازه ذخاير نفتي اهميت دارد. اين چشمه ها خواص درماني فراوان دارد. اين منطقه به لحاظ تعدد چشمه هاي معدني نه تنها در سطح ايران، بلكه درسطح جهان نيز بي نظير است.

سبلان موهبت هاي طبيعي خود را سخاوتمندانه به ساكنان پيرامونش ارزاني داشته است . به سبب فراواني و سهولت دستيابي به آب دشتهاي اطراف ، سبلان از ديرباز شاهد و جايگاه مدنيت هاي بسيار مهم درطول تاريخ بوده است. وجود آثار و شواهد متعدد از ادوار مختلف تاريخ ، از هزاره هاي قبل از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام ، هريك از شهرهاي منطقه را به دوران اشكانيان و ساسانيان و پيش از آن پيوند مي دهد.
يادمان هاي تاريخي برجاي مانده در منطقه سبلان ، جلوه يي ديگر از توان و استعداد بالقوه آن در جذب توريست و رونق گردشگري در اين خطه باستاني بشمار مي آيد.
درشهرستان مشکين شهر آثار تاريخي فراواني موجود است كه از آن ميان مي توان به قلعه كهنه و سوروشگن داش (سنگ نبشته شاپور دوم ساساني ) شهرستان مشكين شهر از آثار باستاني منطقه است.
آنچه از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي منطقه سبلان بيان شد، چنان مي نمايد كه اين منطقه قابليت هاي بسيار و توان بالقوه فروان براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي توريستي و تفريحي دارد و ضرورت شناخت دقيق و شناساندن پديده هاي منحصر به فرد آن به جهانگردان بديهي به نظر مي رسد.

 

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

زمان مناسب برای مسافرت

زمان مناسب برای مسافرت

آگاهي از تعداد روزهاي يخبندان و شرايط دمائي مشکین شهر براي مسافران و گردشگران مفيد مي باشد در ماههاي سرد سال ارتفاعات پربرف براي ورزشكاران و علاقمندان تفريحات زمستانه از جذابيت هاي خاصي برخوردار است
مناسب ترين شرايط اين منطقه ، نوسان حرارتي 18 تا24 درجه سلسيوس ونوسان رطوبتي 30 تا 70درصد ميباشد ، و موارد زير توصيه شده است.

-ميانگين حداقل دما طي ماههاي آذر لغايت اسفند زير صفرمي باشد

-مطالعه و بررسي رژيم دمائي مشکين شهر نشان مي دهد كه ماههاي سال ازتنش هاي محدود كننده حرارتي به دور بوده و براي انجام فعاليتهاي مختلف نظير كشاورزي، دامداري، صنعتي،عمراني و گردشگري و اقتصادي مناسب مي باشد ولي درپاره اي ازماههاي سرد سال از لحاظ سرما داراي محدويت مي باشد.

فصول بهار و تابستان براي اجراي هرنوع فعاليتي مناسب و زمستان آن براي علاقمندان به تفريحات و ورزشهاي زمستاني جالب مي باشد.

از جمله تحولاتي كه در دهه هاي اخير در صنعت توريسم به وجود آمده تنوع فصلي آن است توريسم زمستاني يكي از شكلهاي فصلي جهانگردي است كه در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده نمايد ولي امروزه به علت رونق جهانگردي و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريانهاي توريستي مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است.

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

علما، مراجع، شهدا و بزرگان مشکين شهر

علما، مراجع، شهدا و بزرگان مشکين شهر

در طول تاريخ داراي شخصيت‎ ها و علما و رجال بزرگي بوده از قبيل سعدالدين وراويني دانشمند و مترجم مرزبان‎ نامه, شيخ محمود خياوي عارف بزرگ قرن هفتم هجري قمري (مدفون در ليمر محله شهرستان آستارا), پير محمد پيشكيني از عرفا و ياران شيخ صفي الدين اردبيلي (مدفون در محله معروف به امام زاده روستاي ارباب كندي), شيخ ابوالحسن مشكيني اهل احمد بيگلو (مدفون در نجف اشرف) كه يكي از آثار علمي وي حاشيه بر كفايه الاصول آخوند خراساني مي باشد. ايشان استاد حضرت آيه الله مرعشي نجفي نيز بوده ‎اند.
در دوره معاصر نيز بويژه در جريان نهضت مشروطيت علما و رجال بزرگي از اين شهر برخاسته ‎اند از جمله شهيد ملا امام‎ وردي مشكيني كه از روحانيت غيرتمند و تحصل كرده نجف اشرف بوده و با جلوگيري از يورش طوايفي از عشاير شاهسون از غارت شهر هاي همجوار نقش بسيار مهمي در پيروزي و به ثمر رساندن نهضت قيام مشروطيت ايفا كرد. او كه با سران مشروطه تبريز ارتباط تنگاتنگ داشته است و در جريان بازگشت از جلسه سران مشروطه تبريز به مشكين, شبانه به وسيله مزدوران حاكم وقت اردبيل, به نام امير معزز دستگير و به تبريز انتقال يافته و در پشت نارين قلعه بدار آويخته مي شود. شيخ يوسف افقهي و شيخ قاسم پريخاني از ديگر علماي منطقه بودند و آيت ‎الله شيخ علي مشكيني آلني از فقها و دانشمندان عصر حاضر، رئيس محترم مجلس خبرگان و امام جمعه قم و مدرس حوزه ‎هاي علميه قم, و استاد ده ‎ها تن از علما و روحانيون و اساتيد دانشگاه‎ ها ‎و مراكز آموزش عالي مي‎ باشد که برخي از شاگران معظم له به سطح عالي علمي و مرجعيت رسيده اند.

بسيجيان جان بر کف و غيور مشکين شهر در طول 8 سال دفاع مقدس بسيار پرشور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شرکت کرده و بيش از 600 شهيد تقديم به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كرده است.

سردار شهيد سرتيپ پاسدار حاج مير محمود بني هاشم و تعداد زیادی از علماي اين ديار به شهادت رسيده اند، شهيداني چون حجت‎ الاسلام و المسلمين حاج شيخ علي محبي و... از سرداران معروف و از جان گذشتگان هشت سال دفاع مقدس مي‎ باشند.

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

موزه‌ مشگين شهر‌

موزه‌ مشگين شهر‌

 

تلفن: 23658‌۵۲

آدرس‌: مشگين شهر ترمينال‌

موضوع: آثار باستاني‌ مربوط به‌ حفارهاي مشگين شهر سفال، سکه، نسخ خطی‌ و اشيا فلزي‌

 

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

شهرستان مشکين‌شهر

شهرستان مشکين‌شهر

 

شهرستان مشکين‌شهر يکي از شهرستانهاي استان اردبيل ايران است. اين شهرستان از 4 بخش و 12 دهستان تشکيل شده است.

·                     بخش ارشق

دهستان‌ها: ارشق شمالي ـ ارشق مرکزي

نقطه شهري: رضي

 

·                     بخش مرادلو

دهستان‌ها: صلوات ـ يافت ـ ارشق غربي

نقطه شهري: ندارد.

 

·                     بخش مشگين شهر مرکزي

دهستان‌ها: مشگين غربي ـ مشگين شرقي ـ شعبان ـ دشت

نقطه شهري: مشگين‌شهر

 

·                     بخش مشگين شهر شرقي

دهستان‌ها: قره‌سو ـ لاهرود ـ نقدي

نقطه شهري: لاهرود

۱۳۸٤/٧/۳٠ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 

در ماتمی بزرگ به سوگ نشستیم .

وچه ناگوار است که بگوییم

 برادر عزیزمان حسن نورمحمد نصرآبادی

بر اثر سهل انگاری و عدم مسئولیت پذیری مسئولین استخر وقت

به دیار حق شتافت .

مجلس ترحیمی بمناسبت اولین سالگرد در مسجد زینبیه مشکين شهر  مورخ 7/7/84 منعقد خواهد شد .

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

وضعيت فرهنگي و اجتماعي

وضعيت فرهنگي و اجتماعي

 

   مردم شهرستان مشگين شهر مسلمان و صددرصد شيعي مذهب و عميقاً به علايق ديني و مذهبي پايبندند و ارادت خاصي به خاندان عصمت و طهارت دارند . مشگين شهر از شهرستانهاي روحاني خيزاستان است و استحكام عميق بنيانهاي اعتقادي اسلامي و اعتقاد عميق مردم به مكتب مردم حياتبخش اسلام و شيعه و حرمت و احترام ويژه علما و روحانيت درميان مردم موجب شده است تا هويت اصيل فرهنگي مردم حفظ شده و هنجارهاي فرهنگي و اجتماع كننده و مخاطره آميز بروز ننمايد و ثبات و توازن فرهنگي و اجتماعي محفوظ بماند . بافت اجتماعي شهر به علت سكونت اجباري عشاير و مهاجرت روستائيان داراي بافت مختلط شهري ، روستائي و عشايري است كه سنتهاي فرهنگي و محلي خود را حفظ كرده واستحكام خانواده ، سننن و فرهنگ سنتي مردم همچنان پابرجا بوده و نظير بعضي از شهرهاي كشور ، مدرنيزم و صنعت درآن تغييرات فرهنگي و اجتماعي خاص خود را بوجود نياورده است اين شهرستان در راستاي پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان هشت سال دفاع مقدس 600 شهيد در راه آرمان مقدس جمهوري اسلامي تقديم انقلاب كرده است و همچنان بيش از پيش در راه حفظ نظام مقدس اسلامي مان ، تداوم راه نظام و اطلاعات ازمعنويات ولي امر مسلمين حضرت آيت اله خامنه اي تلاش جدي دارند . مردم اين شهرستان داراي استعدادهاي فرهنگي وهنري خوبي مي باشند ميزان بالاي تعداد دانشجويان در سراسر كشور درمقايسه با شهرستان‌هاي استان نشان از رشد فكري و فرهنگي اين شهرستان دارد و درصد بيشتر دانشجويان دانشگاههاي اردبيل را جوانان مشگين شهر تشكيل مي دهد و همچنين همه اساتيد دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسلامي اين شهرستان بومي ميباشند.

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

نجمن شعر و ادب مشگين شهر:

انجمن شعر و ادب مشگين شهر:


  
انجمن شعر و ادب مشگين شهر از سال 1374 شروع به فعاليت نموده است. برگزاري جلسات و نقد و بررسي شعر در روزهاي دوشنبه و چهارشبنه هر هفته در دفتر انجمن ، برگزاري شب‌هاي شعر در مناسبتهاي اسلامي و انقلابي ، شركت شعراي عضو در شب هاي شعر و مراسم مختلف شهرهاي ديگر استان و استانهاي مجاور از فعاليتهاي اين انجمن مي‌باشد. اين انجمن گردهمايي بزرگ شعرا و ادبا و نويسندگان استان را در سال 1375 در مشگين شهر برگزار نموده است. و با توجه به استعدادها و اشتياق موجود شعرا و ادباي عضو انجمن تاكنون با حمايت جدي اداره ارشاد اسلامي مشگين شهر از محل اعتبارات تبصره 3 بودجه آثار بيش از 4 نفر از شعرا و نويسندگان از جمله آثار مداحان جعفر قلي فتح الهي – بهلول صحت – آثار ادبي خانم فريبا ابراهيمي – عسگر زينالي آلني به چاپ رسيده است و آثار يكي ديگر از نويسندگان شهرستان با حمايت اداره ارشاد اسلامي از محل تسهيلات اعتباري تبصره سه بودجه در حال چاپ و انتشار مي باشد.

انجمن موسيقي:


انجمن موسيقي شعبه مشگين شهر از ابتداي سال 1379 با تشكل بخشيدن به هنرمندان موسيقي شهرستان فعاليت خود را آغاز نموده است. تشكيل كلاسهاي مختلف آموزشي موسيقي در رشته‌هاي گوناگون شركت در جشنواره‌هاي موسيقي استاني و كشوري ، اجراي موسيقي در مراسم مختلف ، اجراي كنسرت موسيقي از فعاليت هاي اين انجمن مي‌باشد.
گروه موسيقي ‹چكاوك› در سال 1379 در سومين جشنواره استان در رشته موسيقي اصيل ايراني رتبه دوم را كسب كرد. هنرمندان موسيقي شهرستان مشگين شهر در سالهاي گذشته نيز در جشنواره هاي موسيقي استاني مقام‌هاي شايسته‌اي كسب نموده‌اند. و در جشنواره هاي تئاتر فجر و همچنين تك نوازان هنرمند عضو انجمن در رشته هاي سنتور، تنبك مقام نخست را بدست آورند.
انجمن خوشنويسان:
انجمن خوشنويسان مشگين شهر بطور غير رسمي فعاليت خود را از سال 1379 شروع كرده و امسال نيز مجوزتاسيس شعبه رسمي از سوي انجمن خوشنويسان ايران صادر شده است تشكيل كلاسهاي خوشنويسي بخصوص در اوقات فراغت (طرح تابستاني) و برپايي نمايشگاه‌هاي خوشنويسي از جمله فعاليت‌هاي انجمن مي باشد. شركت در كتابت نهج البلاغه در عيد غدير سال 79 بمناسبت سال امام علي (ع) در مركز استان و تشكيل نمايشگاه خوشنويسي بمناسبت سال حضرت امام خميني (ره) در محل مصلاي امام خميني (ره) در سالگرد ارتحال جانگذار آن برزگوار از ديگر فعاليتهاي اين انجمن است.


انجمن سينماي جوانان – دفتر مشگين شهر:


آغاز فعاليت اين دفتر از سال 1374 مي‌باشد. تشكيل كلاسهاي ، تصوير برداري ، فيلمنامه نويسي ، فيلمسازي، كارگاه عكس، توليد فيلم‌هايي كوتاه ويدئويي، شركت در جشنواره‌هاي فيلم و عكس از جمله جشنواره‌هاي انجمن سينماي جوانان و جشنواره فيلم و عكس دانشجويان ، تشكيل نمايشگاه‌هاي فيلم و عكس از فعاليتهاي انجمن سينماي جوانان مشگين شهر است.

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

مراكز فرهنگي وهنري :

مراكز فرهنگي وهنري :


كتابخانه عمومي شماره يك مشگين شهر :
  
اين كتابخانه در ميدان آزادي مشگين شهر واقع شده و 270 زيربناء دارد كتابخانه عمومي شماره 1مشگين شهر در سال 1349 تاسيس شده و در طول سالهاي فعاليت خود پاسخگوي نيازهاي علمي وفرهنگي مردم و بويژه دانش آموزان و دانشجويان بوده است . كتابخانه شماره 1 با بيش از 12623 جلدكتاب 5630 نفر عضو فعال دارد و براساس آمار سال 1379،90847، نفر مراجعه كننده داشته و 52573 جلد كتاب به امانت داده است .


كتابخانه عمومي شماره 2 مشگين شهر
  
اين كتابخانه در سال 1374 درمكان استيجاري شروع به فعاليت نموده و در چندين مكان استيجاري در نقاط مختلف شهر مستقر شده است تا اينكه از ابتداي سال 1378 همزمان بهره برداري از مجتمع فرهنگي وهنري مشگين شهر به طبقه دوم ساختمان اداري آموزشي مجتمع انتقال يافته است .
كتابخانه شماره 2 مشگين شهر در انتهاي خيابان باهنر جنوبي واقع شده و بيش از 300 مترمربع زيربناء دارد اين كتابخانه بيش از 3656 جلد كتاب و 1817 نفر عضو فعال دارد و براساس آمارسال 1379 تعداد 101337 نفرمراجعه كننده داشته و 35510 جلد كتاب به امانت داده است .

كتابخانه عمومي رضي :
  
اين كتابخانه درسال 1373 تاسيس و در شهر رضي روبروي شهرداري رضي واقع شده است . كتابخانه عمومي رضي با بيش از 4535 جلد كتاب 1176 نفر عضو فعال دارد و براساس آمار سال 1379 تعداد 5802 نفر مراجعه كننده داشته و بيش از 5874 جلد كتاب به امانت داده است .

كتابخانه عمومي امام خميني (ره) لاهرود :
  
كتابخانه عمومي امام خميني (ره) لاهرود در هفته دولت سال 1378 افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته است اين كتابخانه در مركز بخش مشگين شرقي ، شهر لاهرود و در جنب مسجد امامزاده سيدابراهيم لاهرود واقع شده است . كتابخانه تعداد 91 نفر عضو فعال داردو براساس آمار 1378 در شش ماه فعاليت آن 1284 نفر مراجعه كننده داشته و 1945 جلد كتاب به امانت داده است .


كتابخانه عمومي شماره سه شهري :
  
اين كتابخانه با زيربنا 600 مترمربع با نما و فضاي بسيار زيبا در سال 79 و 80 احداث و به مرحله بهره برداري رسيده كه به علت نداشتن نيروي انساني و امكانات و تجهيزات مورد نياز بلااستفاده مانده است .

كتابخانه عمومي پريخان :
  
كتابخانه عمومي پريخان در مركز دهستان پريخان با 5000نفر جمعيت و در مساحتي به اندازه 230 مترمربع احداث و آماده بهره برداري ميباشد . باتوجه به بافت اجتماعي راه اندازي سريع و ارائه خدمات فرهنگي در اين دهستان بسيار ضروري است .كتابخانه عمومي مرادلو :

كتابخانه مرادلو درمركز بخش تازه تاسيس مرادلو با زيربناي 230 مترمربع احداث و هم اكنون آماده بهره برداري ميباشد ولي به علت عدم تامين نيروي انساني و تجهيزات و ملزومات فعلاً بلااستفاده مانده است .

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

انجمن نمايش

انجمن نمايش :


  
انجمن نمايش مشگين شهر رسماً فعاليت خود را از سال 1373 آغاز نموده است برگزاري كلاسهاي آموزشي تئاتر ، اجراي نمايش (اجراها عمومي و در مناسبتهاي مختلف ) و شركت در جشنواره هاي تئاتر از فعاليتهاي معمول اين انجمن مي باشد . گروههاي نمايش وابسته به انجمن نمايش مشگين شهر هر ساله حضوري فعال در جشنواره تئاتر استان داشته اند و از جمله درسال 1375 مقام دوم بازيگري مرد و مقام سوم كارگرداني جشنواره تئاتر استان را از آن خود نموده اند . همچنين تاكنون در دو جشنواره تئاتر شهرستان مشگين شهر با شركت فعالانه گروههاي نمايشي شهرستان در دهه مبارك فجر 1378 و 1379 برگزار شده است . انشاءالله سومين جشنواره تئاترشهرستان نيز دردهه مبارك فجر 1380برگزار خواهد شد . همچنين گروه نمايشي وابسته به انجمن نمايش مشگين شهر با نمايشنامه « سقوط بر روي زانوان » در هشتمين يادواره سراسري تئاتر دفاع مقدس (عاشورائيان ) از 29 الي 4 خرداد 80 در تهران شركت نمود .و در سومين و چهارمين هفته تئاتر مقاومت نيز شركت فعال داشته و نمايشنامه هاي « قطار جنوب » و « سقوط بر روي زانوان » را در هفته دفاع مقدس سالهاي 79 و 80 به روي صحنه برده است .

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

مجتمع فرهنگي وهنري ارشاداسلامي مشگين شهر

مجتمع فرهنگي وهنري ارشاداسلامي مشگين شهر :


  
كلنگ ساختمان مجتمع فرهنگي وهنري ارشاد اسلامي مشگين شهر در سال 1369 به زمين زده شد . بعد از وقفه طولاني با پيگيري و تلاش مستمر مسئولين امر اعم از استان وشهرستاني ساختمان نيمه كاره از ركود عمليات ساختماني نجات يافته و ابتدا در دهه مبارك فجر 1377 قسمت ساختمان اداري و آموزشي وفرهنگي وهنري آن تكميل و افتتاح گرديد و سپس آمفي تئاتر مجتمع در دهه مبارك فجر 1379 به اتمام رسيد اما تاكنون بدون تجهيزات بلااستفاده مانده است ولي در قسمت اداري و فضاي آموزشي وفرهنگي وهنري مجتمع ، اداره فرهنگ وارشاداسلامي ( بطورموقت ) وانجمن هاي نمايشي ـ شعر وادب ـ موسيقي ـ خانه فرهنگ ـ خوشنويسان ـ ودرطبقه دوم مجتمع كتابخانه عمومي شماره 2 استقرار يافته اند . باتوجه به ساختار فرهنگي وهنري شهرستان و استعدادهاي فراوان جوانان و نوجوانان هنرمند، شاعر و اديب و نويسنده شهرستان تجهيز آمفي تئاتر مجتمع و استفاده اهالي فرهنگ و هنردوست ، از آن بسيار ضروري ميباشد اين مجتمع در زميني به مساحت 3000 مترمربع و با 2100 مترمربع زيربنا و در دوطبقه در انتهاي خيابان شهيد باهنر جنوبي مشگين شهر بنا شده است و بالغ بر 270 ميليون تومان اعتبارات عمراني هزينه احداث آن شده است .

۱۳۸٤/٧/۱ - حاج علي نورمحمد نصرآبادي | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows